Nyheter

 • Hur påverkar 74 tons fordon enskilda väghållare?

  2017-12-18

  Riksdagens beslut i maj 2017 om att införa den nya bärighetsklassen BK4 för fordonskombinationer med en bruttovikt upp till 74 ton gäller på de statliga vägarna, som sköts av Trafikverket. Hur ska då en vägförening ställa sig till de nya förutsättningarna?

   

 • December månadsbrev 2017

  2017-12-05

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

 • Nationell plan och länsplaner för satsningar på infrastruktur

  2017-12-04

  Under hösten har REV:s regionansvariga arbetat med remissvar till alla regionala och länsvisa planer för transportsystemet. Det lågtrafikerade allmänna vägnätet är i strykklass enligt framlagda förslag och på de flesta håll är det dessutom mycket magra satsningar för det enskilda vägnätet. REV har avgett yttranden och pekat på behov av förbättringar och mer stöd till angelägna investeringar, men vi inser också att förbundets tidigare framlagda förslag, att satsningar både lokalt och regionalt för de enskilda väghållarna skulle kunna bli bättre om medel istället tillförs Trafikverket som en ökning av ramanslaget för statsbidraget. På så vis skulle de enskild väghållarna kunna få bättre hjälp av TRV:s  vägutredare för att söka anslag om särskilda driftbidrag för olika investeringsbehov. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för en sådan förändring.

   

  De remisyttrande samt remissvar som REV lämnat kan läsas nedan för respektive län

   

  Remissyttrande

   

  Gävleborg   Halland   Kronoberg   Skåne   Stockholm   Sörmland   Uppsala   Värmland   Västmanland   Västra Götaland   Örebro   Östergötland

   

   

   

 • Första plogningen

  2017-11-27

  Vägen på bilden har plogats när första snön (10 cm) kom, och tyvärr var vägkroppen inte frusen då. Som tydligt syns ledde plogningen till att en stor del av slitlagergruset hamnade i dikesslänten till vänster i bilden. Grusytan måste vara frusen för att man ska kunna ploga utan att förstöra vägen.

   

  Foto: Anders Lundell

 • Plogningsfrågan i Land

  2017-11-24

  REVs regionansvarige Mikael Näslund intervjuades i veckan om plogningsfrågan i tidningen Land. Han lyfter bland annat fram våra medlemmars frustration och vikten av att de enskilda vägarna plogas ordentligt.

   

  Läs artikeln här

   

  Foto: Mostphotos

 • REV skriver brev till Landsbygdsministern

  2017-11-01

  Riksförbundet uppvaktar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att uppmärksamma plogningsproblematiken i norra Sverige.

  REV vill att regeringen förbättrar möjligheten för enskilda väghållare att klara av vinterväghållningen

   

  Läs brevet här

   

   

 • Sveriges enda täckta bro

  2017-10-13

  Vaholms bro  - en högst ovanlig bro

  Klicka på bilden för att läsa artikeln från REV Bulletinen nr 3 - 2017

   

 • Nu sänker vi priset på EVA-REV handboken

  2017-10-09

  REV har samlat allt du behöver veta om enskild väghållning i vår stora verk EVA-REV handboken. Den innehåller det du som styrelseledamot i en vägsamfällighet behöver veta i frågor rörande bland annat väghållning, lantmäteritekniska frågor, styrelsefrågor och ekonomi. Från och med 10 oktober sänker vi priset till 250 kronor, plus moms och fraktkostnader.

   

  Passa på och beställ, kunskap har aldrig varit mer prisvärt!

   

  Mejla din beställning till kansliet@revriks.se skriv "EVA-REV handbok" i ämnesraden. Ange vilken adress du önskar att boken och dess faktura ska skickas till.

   

 • Dataskyddsförordningen

  2017-09-28

   

  I REV Bulletinen nr 3 - 2017 skrev vi en artikel om den nya Dataskyddsförordningen. Vad kommer er förening behöva tänka på? Hur kommer ni att påverkas? Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

   

  Läs artikeln här

   

   

  Foto: Mostphotos

   

 • Vem har rätt att närvara på stämman?

  2017-09-26

  Inte en helt ovanlig fråga i en förening. Vad är det som gäller? Kan ett ombud, delägare vid samägd fastighet, externa stämmofunktionärer eller jounalister närvara?

   

  Vi skrev en artikel om detta i vår senaste REV Bulletin nr 3 - 2017, läs hela artikeln här

   

   

 • Mark- och miljööverdomstolen anser ettårig uthyrning av bostad varaktig

  2017-09-01

  Ett ettårigt avtal som sträcker sig över två stämmor är att anse som varaktigt.

  En fastighetsägare hyrde ut sin komplementbostad mellan december 2015 till den 30 november 2016, en hyrestid som alltså är lika lång som den normala tiden mellan två årsstämmor. Styrelsen fattade då beslut om ändring av andelstalet, underrättade fastighetsägaren om detta och anmälde beslutet för införing i fastighetsregistret. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att föreningens beslut om uttaxering varit riktigt.

   

  Läs mer här.

 • Mer information om fiber

  2017-08-30

  En av de oftast förekommande frågorna vi får hit till kansliet rör fibernedläggning i era vägar. Vilka villkor gäller, vad kan vi kräva av entreprenören eller vilka rättigheter enskilda fastighetsägare har är exempel på frågor från våra medlemmar. Vår Vägingenjör Anders Lundell har skrivit ned och svarat på de vanligaste frågorna.

   

  Ni hittar dem under Frågor & Svar när ni loggar in på Medlemssidor.

   

 • Om verklig huvudman

  2017-08-22

  Bolagsverket har kommit ut med mer information om förändringarna kring regelverket gällande Verklig Huvudman.

   

  Det visar sig att det i praktiken blir ganska få av REVs medlemsföreningar som blir berörda av kravet att anmäla verklig huvudman.

   

  Från och med 1 december 2017 gäller de nya reglerna. En person kan enligt Bolagsverket anses kontrollera en samfällighetsförening på till exempelvis något av dessa sätt:


  • ha mer än 25 procent av rösterna

  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna

   

  Det finns också andra omständigheter som gör att man kan ha en eller flera verkliga huvudmän, och beroende på till exempel ägarbyten i föreningens område kan det variera över tid.

   

  Läs mer på Bolagsverkets hemsida om detaljerna.

  - Om verklig huvudman i samfällighetsförening

  - Så anmäler ni verklig huvudman

   

 • REV följer upp artikeln om EU-stöd

  2017-06-30

  I senaste numret av REV Bulletinen, 2/2017, har vi en artikel om Fårholmens Samfällighetsförening som har fått stora delar av sin utbyggnad av vägbelysningen finansierad genom EU-stöd. Nu har vi gjort en genomgång av hur det ser ut vid halvårsskiftet, län för län.

   

  Här hittar ni informationen för småskalig infrastruktur.

   

   

   

  Läs gärna hela artikeln här.

   

 • Vägmärken och farthinder

  2017-06-13

  Frågor om vägmärken och vad som gäller kring dessa är en återkommande fråga till oss på REV och därför kommer lite information kring detta. Låt oss göra en djupdykning i Vägmärkesförordningen som reglerar bestämmelser och anvisningar för trafik och utmärkning på väg.

   

  Läs artikeln här

   

 • Ny belysning med EU-stöd

  2017-06-09

  I nya numret av Bulletinen nr 2 kan du läsa en artikel om Fårholmens Samfällighetsförening som efter ansökan hos Jordbruksverket lyckades få EU-stöd till utbyggnad av vägbeslysning efter den enskilda vägen som föreningen förvaltar inom bostadsområdet.

   

  Läs artikeln i sin helhet här

   

 • Djup oenighet inte skäl för extern ledamot i styrelsen

  2017-05-23

  Länsstyrelsen beslöt om att det skulle tillsättas en extra ledamot i samfällighetsföreningens styrelse. Anledningen till detta var att det rådde djup oenighet mellan en medlem och föreningen.

   

  Kammarrätten i Göteborg har nu upphävt länsstyrelsen beslut med motiveringen att det inte kunde anses vara styrkt att en extra ledamot, som alltså kan utses av länsstyrelsen med stöd av 31 § lag om förvaltning av samfälligheter, skulle leda till att oenigheten skulle upphöra. Kammarrätten konstaterade att det enda som tycks vara säkert är att ett sådant förordnande skulle förorsaka föreningen ytterligare betydande kostnader.

  (Kammarrätten i Göteborg dom 2017-05-17, mål nr 6744-16)

 • Välkommen Anders!

  2017-05-03

  Under sommaren går Leif Kronkvist i pension efter ett drygt decennium i våra medlemmars tjänst. Men redan idag, 2 maj, började REVs nye vägingenjör sitt arbete här på kansliet. Anders Lundell är redan ett bekant ansikte för många av REVs medlemmar. Han har suttit REVs styrelse och jobbat som fristående konsult åt vägföreningar under en längre tid.

   

  Ni når honom via 08-20 27 62 alternativt anders.lundell@revriks.se

   

 • REV tar strid för uttaxeringsrätten

  2017-04-24

  Förbundet har nu avgett remissvar på den statliga utredningen om ändrade regler i Utsökningsbalken, som bl.a. föreslår att samfällighetsföreningars uttaxeringsrätt och möjlighet att få verkställighet direkt på stämmobeslut skall tas bort. I sitt svar på remissen argumenterar REV kraftfullt emot förslaget och anger goda skäl för att nuvarande ordning skall bestå.

   

  Remissvaret finns att läsa här.

   

  REV planerar att under våren uppvakta beslutsfattare såväl i regeringskansliet som i riksdagen för att ytterligare klargöra det angelägna i att den statliga utredningens förslag ej leder till lagstiftning.

   

   

 • April månadsbrev

  2017-04-04
 • Mars månadsbrev

  2017-03-06
 • Månadsbrev Januari

  2017-01-10