Remissvar till Trafikverket

Remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering under åren 2026–2037.

REV:s remissyttrande berör bland annat behovet av en total genomlysning av hur det enskilda vägnätet behöver organiseras i framtiden för att tillgodose en robust infrastruktur för boende, näringsliv, det rörliga näringslivet och utgöra alternativa körvägar vid oförutsedda händelser på det allmänna vägnätet. Delar av detta material har även spelats in till den sittande utredningen för översyn av statsbidrag till enskild väghållning.

Tag del av remissyttrandet