Trakfikverkets vindkraftshandbok

Trafikverkets vindkraftshandbok

Ny handbok från Trafikverket om transporter till vindkraftsparker

Trafikverket har tagit fram en övergripande handbok och en orientering om transporter, som sker i samband med byggande och exploatering, till vindkraftsparker. Sverige står inför en kraftig utbyggnad av vindkraften. Riksdagens planeringsram är att det är 2020 ska vara möjligt att producera 30TWh el per år, varav 20TWh från vindkraft på land. Behoven av transporter för vindkraftsutbyggnaden måste beaktas redan i den tidiga samhällsplaneringen. En stor del av de planerade vindkraftsparkerna på land ligger i områden med ett glest och lågtrafikerat allmänt och enskilt vägnät med låg bärighets- och planstandard. Detta vägnät får en ökad tung trafik och dispenstransporter på de allmäna vägarna ökar kraftigt. Exploatörernas behov av nya vägar och ombyggnader av vägar behöver finnas med i planeringen, såväl när det gäller det statliga som det kommunala och enskilda vägnätet.
Riksförbundet Enskilda Vägar har lämnat remissynpunkter på handboken.

 

Transporter till vindkraftparker - en handbok