Vägteknik

Fler frågor och svar finner du om du loggar in. Logga in här

 

 

 

Röjning av träd och sly längs väg

Fråga:

Vad har vi som väghållare för ansvarar för grenar/sly mm som hänger ut över vägen?
Svar:
Rent allmänt så är det på det viset att ni som väghållare är skyldiga att tillse att växtlighet hålls efter. I ert anläggningsbeslut beskrivs omfattningen av vägområdet och inom detta område har föreningen rätt att röja avverka träd. Ibland kan det också förekomma att lantmätaren skrivit in att rätten också kan sträcka sig en bit utanför vägområdet. Det viktiga som ni styrelsen har att bevaka och genomföra är att tillse att inga grenar och kvistar hänger över körbanan på lägre höjd än 4.6 meter. Jag ser ingen omedelbar nödvändighet att avverka skog om det uppenbart inte är en trafikfara. I det fall ni genomför en avverkning så tillfaller virket berörda markägare. Det är viktigt att ni tar kontakt med respektive markägare.
 Bifogade bild ger en fingervisning om vad som är praxis. se här

När och hur ska snöröjning ske?

Frågor:
Vid hur stor snömängd måste plogning ske? 
Vid vilken tidpunkt skall utförandet vara gjort av entreprenören?
Finns någon särkilt kravspecifikation för vinterväg?

Svar:

Har ni statligt eller kommunalt bidrag så kan dessa bidragsgivare ge en viss vägledning. Exempelvis så beräknar Trafikverket att startkriteriet är 8-10 cm snö. Emellertid så är det ni själva som får komma överens om detta på er stämma. Här lägger ni fast budget efter de åtgärder ni gemensamt beslutar. Titta gärna på vår mall "Offert vägunderhåll" klicka här, den kan ge bra vägledning om vad som är bra att ta upp och tänka på med entreprenören.

Skyltning mot obehörig trafik

Fråga:  

Vi önskar skylta mot obehörig trafik och undrar om något av alternativen "Privat väg" eller "Enskild väg" är lämpligt för skyltning vid infart. Föreningen uppbär inga offentliga bidrag för vägunderhållet.
Svar:      
Varken ”Privat väg” eller ”Enskild väg” har någon betydelse i sig.
Det rättsligt korrekta är att ni förbjuder obehörig trafik med vägmärket ”Förbud mot trafik med motordrivna fordon” (rund gul tavla med röd bård, i märket en personbil och en motorcykel på ömse sidor om ett rött snedstreck) med en tilläggstavla ”Gäller ej behörig trafik”.
Eftersom ni inte har statsbidrag beslutar ni själva om detta förbud.