Förvaltningsfrågor

Fler frågor och svar finner du om du loggar in. Logga in här

 

 

 

Vad har en vägförening för ansvar?

Vägföreningen är juridisk väghållare och har  ett så kallat väghållaransvar som innebär att vägarna enligt lagen skal hållas i ett för samfärdseln tillfredställande skick. Föreningen skall ombesörja underhåll för barmark, vinterväghållning samt förbättringsarbeten. Nivån på detta underhåll bestämmer de deltagande fastighetsägarna. Utifrån en uppgjord och antagen budget så verkställer styrelsen detta i form av tillsyn, beställning av väghållningstjänster samt uttaxering av avgifter för väghållningen.

Sönderkörd väg, vem bär ansvaret att återställa vägen i brukligt skick?

Fråga:

Nya tomter, vägar, avlopp etc har byggts och vägen har tagit mycket stryk. Vägen besiktigades innan byggnationerna startade och den besiktigades igen nu i våras när allt var klart. Besiktningen utfördes av en oberoende expert i ett mycket detaljerat och utförligt protokoll. Hur går vi vidare.

Svar:

På beskrivningen ovan är det i första hand markägaren som har ansvaret för skadorna. Vi föreställer oss att denne hade ett andelstal för den mark som nu har exploaterats, men det andelstalet motsvarar inte alls den trafikbelastning som förekommit vid byggnationerna. Enligt en bestämmelse i anläggningslagen 48 a §, skall markägaren stå för de merkostnader som uppstår för föreningen när vägen för markägarens räkning används i väsentlig större utsträckning än vad som svarar mot andelstalet. Att sedan markägaren i sin tur kan fördela kostnadsansvaret mellan sig och entreprenören  m f l är en annan sak.

Kan föreningen ta ut en avgift från fastighetsägare som inte hjälper till på städdag?

Nej, föreningen kan inte ta ut en avgift från den som inte kommer på städdag. Däremot kan samma effekt uppnås om föreningen ersätter alla fastighetsägare som är representerade på städdagen med viss summa. Denna summa kan sedan dras av från nästa års utdebitering från fastighetsägarna. Observera att för ersättningar på 1000 kr och däröver ska föreningen betala arbetsgivaravgift och dra källskatt. För belopp över 100 kr ska kontrolluppgift skickas till skattekontoret.