Ekonomi

Fler frågor och svar finner du om du loggar in. Logga in här

 

 

Vad gäller för medlem som inte betalar

Fråga:

Medlemmar som inte betalar sin vägavgift. Kronofogden.

Svar:

Som ägare av en fastighet är man, vare sig man vill eller inte, medlem i en samfällighetsförenings gemensamhetsanläggning. Trots att det hörs på namnet att anläggningen är gemensam finns det fastighetsägare som tror att andra ska ta deras ansvar för densamma. De låter helt enkelt bli att betala sin avgift. Föreningen bör skicka en påminnelse, se mall för detta på REVs hemsida. Går det ändå inte att förmå medlemmen att betala, bör saken tas upp på ett styrelsemöte där styrelsen beslutar om att ansöka om utmätning.

Avgifter som uttaxerats enligt bestämmelserna i lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) likställs enligt uttrycklig föreskrift i 46 § med sådana officiella avgifter som kan uttas utan föregående domstolshandläggning. Detta innebär att handlingarna kan insändas direkt till exekutiv myndighet, dvs Kronofogdmyndigheten, med begäran om utmätning hos medlemmen. Här på REVs hemsida finns flera hjälpmedel vid indrivning genom Kronofogden, de under Checklistor, Informationshäften och under Mallar.

Låt kronofogden sköta indrivningen
Förfarandet hos kronofogdemyndigheten ska inte föranleda väghållaren några kostnader. Kronofogdemyndigheten ska ta kostnaderna av medlemmen som inte betalt. Vid en utmätning kan vägföreningen dock bara få ut vägavgiften. Det går inte att få ut någon dröjsmålsränta eller inkassokostnader.

Eftersom den betalningsskyldige äger en fastighet brukar medlemsavgifter i regel kunna utmätas. Om andra tillgångar saknas kan kronofogden utmäta och sälja fastigheten exekutivt. Det är därför viktigt att man i ansökan anger att det ska vara en fullständig tillgångsundersökning och att medlemmens fastighet ska tas i anspråk vid utmätningen.

Krångla inte till det
Många frågar om man inte kan lämna uppdrag till en inkassobyrå eller dylikt, och söka driva in obetalda vägavgifter. Ingenting hindrar detta. Men om inte inkasseringen ger resultat riskerar man att få betala en del av inkassobyråns kostnader. Det optimala instrumentet – utmätning av fast egendom – finns redan. Så varför ta en omväg?

Man ska inte heller ansöka om betalningsföreläggande eller gå till domstol för att få en dom mot den betalningsskyldige eftersom man redan har en exekutionstitel i form av en debiteringslängd. Styrelse kan alltså utnyttja den förmån lagen ger dem att få utmätning direkt mot medlemmen.

Korrekt uttaxering viktigt
En förutsättning för att utmätning ska kunna äga rum är att uttaxeringen gjorts i enlighet med bestämmelserna i SFL och stadgarna. Om det föreligger något fel vid uttaxeringen vägrar kronofogdemyndigheten att göra utmätning på grund av formella brister. Man får då göra om hela uttaxeringen eller avstå från att försöka driva in beloppet.

Om fastigheten säljs
Vad inträffar om fastigheten säljs och vägavgiften fortfarande är obetald? Kan man kräva den nya ägaren på betalning? I 44 § SFL finns en särskild bestämmelse som reglerar situationen vid försäljning. Den nye ägaren svarar gentemot föreningen tillsammans med den förre ägaren för obetalda belopp som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den nye ägaren anses beloppet förfallet på tillträdesdagen, om inte beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.

Hur bör en faktura för medlemsavgiften se ut?

I en samfällighetsförening är det uttaxeringen på stämman som grundar föreningens rätt till betalning, dvs framläggande av debiteringslängden, se exempel på debiterings längd här. Faktureringen/aviseringen av att den av stämman beslutade avgiften skall betalas är alltså ingen egen rättslig  grund till varför betalning skall ske. Det är dock att rekommendera att föreningen genom ett skriftligt meddelande till medlemmarna, per mejl eller post, påminner medlemmarna om stämmans beslut att uttaxerat belopp skall betalas. En sådan avisering bör innehålla fastighetsbeteckningen, andelstalet, vilken summa som förfaller och när betalning skall ske. Om betalning ändå inte sker rekommenderas åtminstone en påminnelse innan ansökan om verkställighet inges till kronofogden.

Hur gör vi med momsen?

För föreningen är momsen ingen fråga, eftersom en samfällighetsförening inte är ett skattesubjekt. Den moms föreningen betalar till leverantörer och entreprenörer är således som vilken kostnad som helst för föreningen.
För en medlem i föreningen, som äger en näringsfastighet med momsplikt, är det dock möjligt att göra avdrag för sin andel av den totala moms föreningen betalar under ett verksamhetsår.
REV har tagit fram ett informationshäfte som berör moms samt ett exempel på momsintyg. Dessa finns tillgängliga för medlemmar på hemsidan.