Almedalen 2018

 

Förenkla förvaltningen av enskilda vägar!

 

Riksförbundet Enskilda Vägar jobbar för att lagstiftningen ska ändras så att vägsamfälligheter själv ska kunna ändra andelstal för de fastigheter som ingår i föreningen. Vårt förslag minskar regelkrånglet, ger bättre vägar, stärker föreningslivet samt minskar belastningen av lantmäteriet.

 

Vårt mål - En enklare och mer kostnadseffektiv hantering av andelstalsändringar, utan att rättssäkerheten för den enskilde äventyras.

 

Problem idag: Inaktuella andelstal

 

• Dyrt och krångligt att ompröva befintliga beslut

• Tusentals omprövningar borde göras, men sker inte p g a höga kostnader och långa handläggningstider

• Risk för att reinvesteringar/upprustningar av vägar uteblir

 

Låt föreningarna bestämma själva

 

• Stämmobeslut med kvalificerad majoritet säkrar allas rätt

• Godkännande av lantmäterimyndigheten säkrar allas rätt

• Rätt till enkel överprövning för den enskilde fastighetsägaren

 

Fördelar med förslaget

 

• Bättre förvaltning av vägnätet och bättre vägunderhåll

• Robustare system för hantering av fastighetsägarens gemensamma intresse – fungerande väghållning

• Lantmäteriet avlastas och kan koncentrera verksamheten till annat