Riksdagen beslut sätter vägsamfälligheterna i centrum

 

Riksdagen har den 7 maj beslutat att regeringen ska utreda frågan om enklare förvaltning för landets vägsamfälligheter. REV har under en längre tid arbetat för att samfälligheterna själva ska kunna ta beslut rörande andelstal.

 

- Ett mycket klokt beslut, säger REVs ordförande Uno Jakobsson. Nu vill vi att regeringen genast tar tag i frågan och äntligen ger väghållarna rätten att själva hantera andelstalen.

 

- Vår undersökning visar att 2 av 3 vägsamfälligheter skulle använda sig av REV:s modell för beslut om andelstal om lagstiftningen tillät denna modell.

 

Siffrorna hämtar vi från den medlemsenkät vi gjorde under vintern. Den visar mycket tydligt att dagens regelverk inte fungerar tillfredsställande. Svaren visar att höga lantmäterikostnader och långa handläggningstider leder till att vägsamfälligheterna själva tvingas till egna lösningar som innebär att de frångår de officiellt angivna andelstalen i fastighetsregistret vid utdebitering av vägavgifter.

 

 


Publicerat: 2019-05-07