REV:s synpunkter på kostnadsberäkningen för årligt driftbidrag

REV har svarat på Trafikverkets beräkningsmodell för årlig drift.

Förbundets sammanfattande mening är att omläggningen av beräkningen av årligt driftbidrag har varit bra till förmån för ett transparant och likvärdigt system för den enskilda väghållningen i hela landet. Tillämpningen av modellen har enligt vår uppfattning fungerat väl.

REV har dock ett förslag på justering, som är att göra om gränsen för klimatzon B och C, t.ex. genom att låta Särna och Idre med omnejder tillhöra zon C, alternativt att hela Älvdalens kommun förs över till zon C. En sådan ordning skulle ge de enskilda väghållarna i detta område en mer rättvisande beräkningsgrund för bidraget gällande snöplogningskostnader.

 

Förbundets svar på ställda frågor framgår av bilaga 1.


Publicerat: 2018-08-09