REV gör inspel om mer resurser till enskilda vägar

Broarna på det enskilda vägnätet kräver resurser

 

Riksförbundet Enskilda Vägar anser att reformen BK 4 – förändringen till 74 ton – är nödvändig för att ge näringslivet i landet hyggliga konkurrensvillkor. Efter vad som kan förutses innebär tillåtligheten av tyngre ekipage också möjliga miljövinster, eftersom det allt annat lika borde leda till totalt sett färre transporter.

 

I stort sett alla skogstransporter tar sin början vid en enskild väg. Om reformen med 74 ton på vissa delar av det allmänna vägnätet skall fungera rationellt, måste således även det enskilda vägnätet tåla sådana belastningar. Det är därmed både ur väghållarsynpunkt och i statens samt näringslivets intresse att den enskilda väghållningen tas med i de särskilda bärighetshöjande insatser som reformen kommer att kräva.

 

REV har uppmärksammat att staten ej ännu tagit höjd för den resursförstärkning som krävs för att broarnas bärighet på det enskilda vägnätet skall kunna vidmakthållas. Enligt den flerårsplan som finns för statsbidraget till enskild väghållning (som träffar cirka 7.700 mil väg) ligger den planerade avsättningen för underhåll av broar helt stilla för perioden 2017 – 2019, med 25 miljoner kronor per år. Underhåll och reinvesteringar av broar är ofta mycket kostsamt. Sällan är det möjligt för fastigheterna med andel i den enskilda vägen med bro att själva kunna bära erforderliga underhålls- och reinvesteringskostnader. Statens stöd krävs för att infrastrukturens skall fungera.

 

Det befintliga stödet från staten ger inte förutsättningar att vidmakthålla bärigheten på alla de broar som kräver reinvesteringar under kommande år. Om det dessutom skall finnas en fungerande infrastuktur för ännu tyngre transporter - 74 ton -  t.ex. från platsen längs den enskilda vägen där virket hämtas och ända fram till sågverket eller pappersmassafabriken, måste det till en rejäl resursförstärkning till det enskilda vägnätet!

 

Trafikverket bör ges i särskilt uppdrag att vid sin inventering av det allmänna vägnätet också ta med de för näringslivet och landsbygdens utveckling viktiga broarna på det enskilda vägnätet. Om inte dessa samtidigt får erforderliga resurser för underhåll och reinvesteringar, kommer 74 tons reformen inte i många fall kunna ge den konkurrensmöjlighet för den svenska skogsnäringen som är avsikten med reformen.

 


Publicerat: 2016-10-24