Nya regeln om avregistrering av gemensamhetsanläggning prövad

Nya regeln om avregistrering av gemensamhetsanläggning prövad. Lantmäteriet överklagar kammarrättens beslut att ej avregistrera.

 

Den första juli 2015 ändrades regeln i 33 § anläggningslagen så att gemensamhetsanläggningar som visserligen inte utförts helt och fullt enligt anläggningsbeslutet men ändå i huvudsak utförts enligt anläggningsbeslutet och som fyller sin funktion inte skulle kunna avregistreras. Denna ändring av 33 § anläggningslagen har retroaktiv verkan och påverkar alltså även gemensamhetsanläggningar som bildats före 1 juli 2015.

 

Den 3 mars 2015 beslutade lantmäteriet att avregistrera Nabbared ga:1 eftersom en vändplats inte byggs enligt anläggningsbeslutet från 2011. Detta skulle innebära att anläggningsbeslutet skulle få göras om med åtföljande förrättningskostnader. Registreringsbeslutet överklagades till Förvaltningsrätten som den 22 maj 2015 inte ändrade lantmäteriets beslut. Den 26 november 2016 upphävde dock Kammarrätten både förvaltningsrättens och lantmäteriets beslut. Läs domen här. I domen nämns inte de ändrade reglerna i 33 § anläggningslagen särskilt. Lantmäteriet har valt att överklaga kammarrättens dom.

 

2016-02-12 meddelade Mark- och miljödomstolen ett utslag i en klandertalan mot Nabbareds samfällighetsförening som förvaltar Nabbared ga:1. I domen kommenteras de ändrade reglerna om avregistrering och domstolen skriver att regeländringen i 33 § anläggningslagen gjort det tydligt att bristen med att vändplanen inte utförts inom föreskriven tid inte kan ha medfört att anläggningsbeslutet har förfallit. Läs utdrag ur domen här.

 

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att Lantmäteriet valt att överklaga kammarrättens dom.


Publicerat: 2016-02-17