Nationell plan och länsplaner för satsningar på infrastruktur

Under hösten har REV:s regionansvariga arbetat med remissvar till alla regionala och länsvisa planer för transportsystemet. Det lågtrafikerade allmänna vägnätet är i strykklass enligt framlagda förslag och på de flesta håll är det dessutom mycket magra satsningar för det enskilda vägnätet. REV har avgett yttranden och pekat på behov av förbättringar och mer stöd till angelägna investeringar, men vi inser också att förbundets tidigare framlagda förslag, att satsningar både lokalt och regionalt för de enskilda väghållarna skulle kunna bli bättre om medel istället tillförs Trafikverket som en ökning av ramanslaget för statsbidraget. På så vis skulle de enskild väghållarna kunna få bättre hjälp av TRV:s  vägutredare för att söka anslag om särskilda driftbidrag för olika investeringsbehov. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för en sådan förändring.

 

De remisyttrande samt remissvar som REV lämnat kan läsas nedan för respektive län

 

Remissyttrande

 

Gävleborg   Halland   Kronoberg   Skåne   Stockholm   Sörmland   Uppsala   Värmland   Västmanland   Västra Götaland   Örebro   Östergötland

 

 

 


Publicerat: 2017-12-04