Medlemsenkät visar på mycket stort reformbehov

REV har under mars månad genomfört en medlemsenkät angående behovet av en reform för beslut om andelstal. Den visar att

 

- 2/3 har behov av att omgående ändra de andelstal som finns registrerade i lantmäteriets fastighetsregister

 

- 2/3 gör utdebitering till medlemmarna i enlighet med andelstalen i fastighetsregistret och 1/3 använder andra andelstal som styrelsen och medlemmarna själva kommit överens om

 

- 87 % skulle använda sig av REV:s modell för beslut om andelstal om lagstiftningen tillät denna modell och 2 % skulle fortsätta anlita lantmäterimyndigheterna för omprövningsförrättningar

  

Medlemsenkäten visar mycket tydligt att dagens regelverk inte fungerar tillfredsställande. Svaren visar att höga lantmäterikostnader och långa handläggningstider leder till att vägsamfälligheterna själva tvingas till egna lösningar som innebär att de frångår de officiellt angivna andelstalen i fastighetsregistret vid utdebitering av vägavgifter.


Publicerat: 2018-03-23