Inspel från REV till vårändringsbudgeten

Riksförbundet Enskilda Vägar vill inför arbetet med vårändringsbudgeten framhålla det behov som föreligger att höja anslaget till särskild drift, som utgör en del av EV-anslaget som TRV erhåller. Bifogas gör en redovisning av anslagsutvecklingen och nedan några rader om varför mer pengar behövs för att vägnätet på framförallt landsbygden måste få ett bättre stöd.

 

- Knappt 8.000 mil enskild väg får statsbidrag (årlig drift) totalt uppgående till 900 miljoner kr 2019

 

-  Väghållare som har årligt driftbidrag kan söka särskilt driftbidrag för större investering. För 2019 finns det cirka 140 miljoner kr att använda till detta ändamål. Det särskilda driftbidraget är i strykklass och har minskat de senaste åren. 2014 fördelades 253 miljoner till ändamålet och för 2020 är prognosen att inte mer än 136 miljoner kommer finnas tillgängliga.

 

- REV menar att det särskilda driftbidraget bör uppgå till minst 300 miljoner varje år för att kostnader för bärighetshöjande åtgärder och åtgärder för att förbättra avrinningen (ombyggnad av broar, byte av trummor och förbättrade diken) skall kunna genomföras där det behövs.

 

- För att skapa varaktiga förutsättningar för vidmakthållande av det enskilda vägnätet som mottar statsbidrag krävs således en höjning av bidraget för särskild drift med ca 157 miljoner kr för 2019. Ett sätt att delfinansiera detta vore att lyfta av bidraget till enskilda färjor och istället låta detta finansieras över TRV:s färjerederi.

 

- Om anslaget till särskild drift ej kan höjas riskerar omställningen till BK 4 gå om intet, eftersom de flesta transporter som kommer vara i behov av denna nya viktklass är skogstransporter som i stort sett alltid har sin början längs en enskild väg, vilken många gånger måste bärighetsförbättras för att kunna ta emot sådan trafik.

 

- Att förbättra förutsättningar för bättre avrinning från vägarna genom utbyte av och förbättrade vägtrummor och broar samt  genomförande av dikesåtgärder erfordras för att möta de krav som klimatförändringen ställer på väghållarna.

 

Du hittar anslagsutvecklingen här.


Publicerat: 2019-02-27