Inbjudan till infrastrukturministern

Tillsammans med LRF skickar REV en inbjudan till infrastrukturminister Tomas Eneroth för ett möte om villkoren för enskilda väghållare.

 

Vi vill uppmärksamma statsrådet Tomas Eneroth på att den löpande bidragsgivningen från Trafikverket till knappt 8 000 mil enskild väg på senare tid tyvärr har allt mindre resurser för det så kallade särskilda driftbidraget; de senaste åren har det gått från att 253 miljoner fördelades till ändamålet 2014 till det prognostiserade utrymmet för 2020 om 136 miljoner kr. Vi menar att det särskilda driftbidraget bör uppgå till 300 miljoner varje år för att kostnader för bärighetshöjande åtgärder och åtgärder för förbättra avrinningen (ombyggnad av broar, byte av trummor och förbättrade diken) skall kunna genomföras där det behövs. Risken är annars att nödvändiga investeringar uteblir, till nackdel för såväl näringslivet och boende på landsbygden.

 

Under våren 2019 önskar våra organisationer att få träffa statsrådet för att närmare redogöra för det behov som föreligger för den enskilda väghållningen i landet och de förbättringar som enkelt kan göras för väghållarna. Detta skulle öka förutsättningarna för näringsverksamhet på landsbygden och därmed en levande landsbygd.

 

 


Publicerat: 2019-03-19