Om REV

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.


Förbundet har till uppgift att

- bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige,
- tillvarata de enskilda väghållarnas intressen,
- representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer

Till medlemmar i förbundet kan antas samfällighetsföreningar (vägföreningar och vägsamfälligheter) samt, i den mån de ombesörja enskild väghållning, gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägareföreningar och liknande sammanslutningar.


Vad gör REV

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV är även remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen.

REV bevakar även frågor som de enskilda väghållarna kan komma i kontakt med i det dagliga arbetet och sprider information och förmedlar kunskap på olika sätt för att underlätta den löpande förvaltningen.

REV har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departementen och Trafikutskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning.


Experthjälp

REV bistår sina medlemsorganisationer med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor. REVs experter kan även biträda medlemmarna i tvister samt vid förhandlingar med myndigheter, exploatörer och entreprenörer m fl.


Tekniska frågor

För medlemmar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV teknisk expertis till sitt förfogande.

 

 

Övriga medlemsförmåner

Medlemmar har även möjlighet att ta lån via Nordea där ett speciellt lånevillkor är framtaget.

I medlemskapet ingår även ett försäkringspaket. Läs mer om detta under "Bli medlem".


Kurser och information

REV anordnar regelmässigt kurser och konferenser som syftar till att höja kompetensen hos de som arbetar med den enskilda väghållningen.


Förbundsstämma

I samband med REVs förbundsstämma, som hålls på våren vartannat år, anordnas i regel föredrag och information kring aktuella frågor. Där ges tillfälle till tankeutbyte och personliga kontakter med representanter från myndigheter, företag och andra medlemsorganisationer.